Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 สามารถไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ คือ เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใด และมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ตำบลยี่สาร สามารถไปจดทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560
หลักฐานประกอบการจดทะเบียน
  1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
    ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
    สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนาสำหรับผู้ขอรับเงินผ่านธนาคาร
กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถจดทะเบียนได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินแทนได้ โดยผู้แทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร โทรศัพท์ 034-763108 
 
ดาวน์โหลด 1
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th