Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัดบุญนาคประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัดบุญนาคประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

…………………………………………
                        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง  ดังนี้
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 
1. ชื่อโครงการ                             โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัดบุญนาคประชาสรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา 
                                                จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ               กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   350,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป               โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัดบุญนาคประชาสรรค์  ปูยางแอสฟัทติคคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย 
                                                20.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00
                                                ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม            ตามแบบองค์การบริหารส่วน
                                                ตำบลยี่สาร เลขที่ 09/2559    กำหนดส่งมอบงาน       60        วัน 
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  17  สิงหาคม  2560                เป็นเงิน  305,200  บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 แบบฟอร์มการประมาณราคา
     5.2 แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
     5.3 .............................................................................................
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     6.1 นายมรรคมัชณิม  เภารัศมี     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บางแค                               ประธานกรรมการ
     6.2 จ.อ.นันทวัจน์  เทียนฉาย       ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ              กรรมการ
     6.3 นายวัลลพ  ขำโขนงงาม        ตำแหน่ง  นายช่างโยธา                                                      กรรมการ
 
 
 
               
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ   ณ   วันที่   17   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60
 
 
 (นายพิรศักดิ์  เกิดมาลัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
แบบฟอร์มการประมาณราคา
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th