Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
…………………………………………
                        ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  มาตรา ๑๐๓/๗  ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง  ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร   
                     (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   960,000  บาท  (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร   
                                  (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
                                  ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร  เลขที่ 10/2559 กำหนดส่งมอบงาน                        180     วัน 
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่          27  มิถุนายน  2560        เป็นเงิน              911,400          บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)
     5.2 แบบแสดงใบประมาณราคา (ปร.4)
     5.3 .............................................................................................
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     6.1 นายชนันธร  อาจเอื้อม          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนมะโนรา                         ประธานกรรมการ
     6.2 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง                    กรรมการ
     6.3 จ.อ.นันทวัจน์  เทียนฉาย        ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ                 กรรมการ
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองดอนจั่น ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 37.00 เมตร (หลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น) หมู่ที่ 4 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th