Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ และรางวีความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร
                     พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ และรางวีความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลยี่สาร  
                      อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร   709,000  บาท  (เจ็ดแสนเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร
                                  พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ และรางวีความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลยี่สาร  อำเภอ
                                  อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร เลขที่ 08/2559
                                  กำหนดส่งมอบงาน              120     วัน 
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่          27  มิถุนายน  2560        เป็นเงิน              558,000          บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
    5.1 แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5)
     5.2 แบบแสดงใบประมาณราคา (ปร.4)
     5.3 .............................................................................................
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
     6.1 นายชนันธร  อาจเอื้อม          ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ดอนมะโยรา                         ประธานกรรมการ
     6.2 นายพงษ์ศักดิ์  แก้วสนิท        ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.แพรกหนามแดง                    กรรมการ
     6.3 จ.อ.นันทวัจน์  เทียนฉาย        ตำแหน่ง  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ            กรรมการ
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 26 บ่อ และรางวีความยาวไม่น้อยกว่า 253 เมตร หมู่ที่ 2 ตำบลยี่สาร
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th