Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคม3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร6.ยุทธศาสตร์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข


8.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
1.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการให้บริการ
2.1 เพื่อให้มีศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน 3 ขวบ
2.2 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ศึกษาต่อในระดับสูง
2.3 อนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
2.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2.6 การประชาสงเคราะห์
2.7 การนันทนาการ
2.8 ส่งเสริม/สร้างความสามัคคีเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน
3.1 ปรับปรุงและอำนวยความสะดวกในการสัญจรทางน้ำ
3.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุง / ซ่อมแซมและขยายเส้นทางทางบก
3.3 ขยายเขตไฟฟ้าที่พักอาศัยและไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง
3.4 ขยายเขตโทรศัพท์ที่พักอาศัยและสาธารณะอย่างทั่วถึง
3.5 จัดให้มีการวางผังเมือง
3.6 ปรับปรุงและซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
4.1 พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภค
4.2 ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาค
5.1 การมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
5.2 จัดให้มีศูนย์ราชการ/ศูนย์ข้อมูลระดับตำบล
5.3 พัฒนาระบบประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของราชการและ อบต
5.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหาร การบริการ
5.5 พัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานลูกจ้างและประชาชน
5.6 ปรับปรุงแหล่งรายได้และพัฒนาการจัดเก็บรายได้
5.7 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเว็บไซต์ของอบต.
5.8 ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6.1 สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.2 รณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย
6.3 ลดการทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง/ทางสาธารณะ
6.4 เพื่อให้การบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพ
6.5 จัดโครงการรณรงค์บ่อดักไขมันทุกครัวเรือน
6.6 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการทิ้งขยะ/การกำจัดขยะ
7.1 ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
7.2 ส่งเสริมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
สำหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชนและท้องถิ่น
8.1 ส่งเสริม/สนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
8.2 ส่งเสริม/สนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th