Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร
     “สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เสริมการศึกษา สุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส สาธารณูปโภคครบถ้วน สืบสานประเพณีท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน อนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม”

ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบยี่สาร
     1.จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
     2.จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยและสาธารณะ
     3.จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
     4.บำรุงและส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
     5.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
     6.ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
     7.จัดให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
     8.จัดให้มีระบบเสียงประชาสัมพันธ์ไร้สายและสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
     9.ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     10.ส่งเสริมการท่องเที่ยว
     11.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     12.กำจัดมูลฝอย สิงปฏิกูลและน้ำเสีย


องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th