Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
- ถนนลาดยาง 11 สาย
     1.ถนนสายบ้านดอนจั่น หมู่ที่4-บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 1 (ทางหลวงชนบท)
     2.ถนนสายบางหัวหญ้า-บ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 (ทางหลวงชนบท)
     3.ถนนสายชลประทาน(ซีพี) หมู่ที่ 4 (ทางหลวงชนบท)
     4.ถนนสายวัดโคกเกตุ(ชลประทาน) หมู่ที่ 5 (ทางหลวงชนบท) 
     5.ถนนสายวัดประชา(ชลประทาน) หมู่ที่ 5 (ชลประทาน)
     6.ถนนสายแยกโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 5 (อบต.) 
     7.ถนนสายหลังโรงเรียนบ้านดอนจั่น หมู่ที่ 4 (อำเภอ)
     8.ถนนลาดยางสายบ้านคลองโคน-บางตะบูน
     9.ถนนลาดยางสายบ้านดอนจั่น-ยี่สาร
     10.ถนนลาดยางบ้านคลองขุดเล็ก-คลองขุดสมบูรณ์
     11.ถนนสายบ้านยี่สาร-บางตะบูน(ช่วงที่2)หมู่ที่2(ทางหลวงชนบท)

- ถนนคอนกรีต 11 สาย
     1.ถนนสายยี่สาร-บางตะบูน (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 (ทางหลวงชนบท)
     2.ถนนสายหน้าสถานีอนามัย หมู่ที่ 1 (โยธาธิการ)
     3.ถนนสายชุมชนหลังเขายี่สาร หมู่ที่ 1 (โยธาธิการ)
     4.ถนนหน้าโรงเรียนบ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3 (โยธาธิการ)
     5.ถนนทางเข้าหมู่บ้านเขายี่สาร หมู่ที่ 1 (อบต.)
     6.ถนนในชุมชนบ้านเขายี่สาร (ท่าเทียบเรือ อบจ.) หมู่ที่ 1 (อบต.)
     7.ถนนทางเข้าหมู่บ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ 2 (อบต.)
     8.ถนนทางเข้าหมู่บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 2 (อบจ.)
     9.ถนนสายชลประทาน (โรงของเก่า) หมู่ที่ 4 (อบต.)
     10.ถนนซอยหน้าโรงเรียนวัดเข้ายี่สาร
     11.ถนนสายลานกีฬา-หลังเขา
     13.ถนนสายบ้านนายทองหล่อ        

- ถนนหินคลุก 3 สาย
     1.ถนนสายเลียบคลองขุดเล็ก (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 (อบต.)  
     2.ถนนสายแยกคลองตาฮวด หมู่ที่ 5 (อบต.)          

- ถนนหินลูกรัง 7 สาย
     1.ถนนสายบ้านยี่สาร - บางตะบูน (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 (ทางหลาวงชนบท)
     2.ถนนสายข้างบริษัท กรีนกรุ๊ฟ - ชลประทาน หมู่ที่ 4 (ทางหลวงชนบท)
     3.ถนนสายแยกทางแยกเข้าโบสถ์คริสต์ หมู่ที่ 5 (อบต.)
     4.ถนนซอยวังแก้ว - ซีพี หมู่ที่ 4 (อบต.)
     5.ถนนซอยร้านมะนาว
     6.ถนนสายคลองบำรุงสิทธิ์-คลองขุดสมบูรน์
     7.ถนนสายชลประทาน (แยกวัดประชา) หมู่ที่5 (ชลประทาน)

- ทางเดินเท้าคอนกรีต 4 สาย
     1. ทางเดินเท้า คสล.สายท่าเทียบเรือบ้านนายลำจวน หมู่ที่ 1 (อบต.)
     2. ทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนายแบน หมู่ที่ 1 (อบต.)
     3. ทางเดินเท้า คสล.สายท่าเทียบเรือของ อบจ.สมุทรสงคราม (อบต.)
     4. สะพานทางเดินเท้า คสล. สายบ้านคลองบ้านนอก หมู่ที่ 2 (อบต.)

- ท่าเทียบเรือ
     ท่าเทียบเรือ  (โป๊ะลอยน้ำ)   20  แห่ง      ประกอบด้วย
     1.หมู่ที่ 1 จำนวนรวม 11 แห่ง แบ่งเป็นของ อบต. 3 แห่ง หน่วยงานอื่น 3 แห่ง และเอกชน 5 แห่ง
     2.หมู่ที่ 2 จำนวนรวม 3 แห่ง แบ่งเป็นของ อบต. 2 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง
     3.หมู่ที่ 3 จำนวนรวม 6 แห่ง แบ่งเป็นของ อบต. 4 แห่ง หน่วยงานอื่น 1 แห่ง และเอกชน 1 แห่ง 

การโทรคมนาคม
- โทรศัพท์สาธารณะ 15 ตู้         

การไฟฟ้า 
     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารมีไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง 5 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ 935 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 98 

แหล่งน้ำธรรมชาติ
     - ลำน้ำ ลำห้วย ลำคลอง 18 สาย
1.คลองขุดยี่สาร
2.คลองหลวง
3.คลองแพรกตาแย้ม
4.คลองบางอีท่อน
5.คลองขุดดอนจั่น
6.คลองบำรุงสิทธิ์
7.คลองขุดสมบูรณ์
8.คลองโบสถ์
9.คลองขุดเล็ก
10.คลองยายเจิม
11.คลองตาฮวด
12.คลองบางหัวหญ้า
13.คลองต้นลำแพน
14.คลองไหลหลำ
15.คลองสองพี่น้อง
16.คลองแพรกสองพี่น้อง
17.คลองแพรกเตาถ่าน
18.คลองแพรกเขมร 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
     - ระบบประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง (ใช้การได้เป็นบางหมู่บ้าน)
     - ระบบประปาส่วนภูมิภาค 5 หมู่บ้าน (แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน)


องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th