Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

การศึกษา
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร มีสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย
     1.โรงเรียนวัดเขายี่สาร      หมู่ที่ 1 สอนระดับประถมศึกษา
     2.โรงเรียนบ้านต้นลำแพน  หมู่ที่ 3 สอนระดับประถมศึกษา
     3.โรงเรียนดอนจั่น            หมู่ที่ 4 สอนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น
-ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย  
     1.ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนวัดเขายี่สาร หมู่ที่ 1
     2.ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนบ้านต้นลำแพน หมู่ที่ 3
-ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 5 แห่ง
-ระบบประชาสัมพันธ์ชนิดไร้สาย จำนวน 48 จุด ครบทั้ง 5 หมู่บ้าน

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
1.วัด 2 แห่ง ประกอบด้วย  
     -วัดเขายี่สาร หมู่ที่ 1
     -วัดต้นลำแพน หมู่ที่ 3
2.โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ประกอบด้วย            
     -โบสถ์พระวิสุทธิวงศ์ หมู่ที่ 5

การสาธารณสุข
     1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยี่สาร 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
     2.ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 5 แห่ง ทุกหมู่บ้าน
     3.อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100 %
     4.ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สถานีตำรวจ
     - สถานีตำรวจภูธรยี่สาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2

ป้อมตำรวจ
     - ที่พักสายตรวจตำบลยี่สาร-แพรกหนามแดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     
- ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1


องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th