Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การแบ่งส่วนราชการ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยี่สารส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าชายเลนตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภออัมพวา ประมาณ 27 กิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก

ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ

ติดต่อกับ
ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เนื้อที่
     องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร มีพื้นที่ประมาณ 60.90 ตารางกิโลเมตร (38,062.5 ไร่)

ภูมิประเทศ
     องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร พื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลและเป็นป่าชายเลน ดินมีความเค็มปานกลางถึงเค็มจัด มีลำคลองผ่านหลายสาย น้ำเป็นน้ำกร่อยถึงเค็ม

จำนวนหมู่บ้าน
     องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร มีจำนวนหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 5 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านเขายี่สาร
หมู่ที่ 2 บ้านคลองบ้านนอก
หมู่ที่ 3 บ้านต้นลำแพน
หมู่ที่ 4 บ้านดอนจั่น
หมู่ที่ 5 บ้านคลองขุดเล็ก
มี 224 ครัวเรือน
มี 151 ครัวเรือน
มี 189 ครัวเรือน
มี 132 ครัวเรือน
มี 261 ครัวเรือน

ประชากร
     ประชากรทั้งสิ้น 3,101 คน เป็นชาย 1,525 คน เป็นหญิง 1,576 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 50.92  คน/ตารางกิโลเมตร
หมู่ที่ จำนวนประชากร รวม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง รวม
ชาย หญิง คน ครัวเรือน ชาย หญิง
1
2
3
4
5
411
198
286
242
388
435
221
287
272
361
846
419
573
514
749
224
151
189
132
261
342
162
232
182
305
365
181
225
228
271
707
343
457
410
576
รวม 1,525 1,576 3,101 957 1,223 1,270 2,439


องค์การบริหารส่วนตำบลยี่สาร

เลขที่ 125 หมู่ 1 ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75110
โทรศัพท์ : 0-3476-3108  โทรสาร : 0-3476-3109  อีเมล์ : admin@yisan.go.th

Powered By yisan.go.th